Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Nederlands Instituut voor Navigatie, gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40535425, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het Nederlands Instituut voor Navigatie hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Nederlands Instituut voor Navigatie
Postbus 8182
3009 AD Rotterdam
E-mail (secretariaat): admin@nullnavnin.nl
Web: https://www.navnin.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Nederlands Instituut voor Navigatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Type lid (bijv. student, senior,…)
 • Bankrekeningnummer (enkel indien u via automatische incasso betaalt)

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Nederlands Instituut voor Navigatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

 • Voor de algemene ledenadministratie. (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen registreren voor en deelnemen aan de activiteiten van het Nederlands Instituut voor Navigatie. (uitvoering overeenkomst)
 • Voor het versturen van berichten, zoals uitnodigingen en onze nieuwsbrief. (gerechtvaardigd belang)
 • Voor het versturen van tijdschriften, zoals het European Journal of Navigation. (uitvoering overeenkomst)
 • Voor de boekhouding van onze vereniging, zoals de inning van contributies. (uitvoering overeenkomst)
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (uitvoering overeenkomst)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Nederlands Instituut voor Navigatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden tot maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Nederlands Instituut voor Navigatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Nederlands Instituut voor Navigatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@nullnavnin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Nederlands Instituut voor Navigatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Nederlands Instituut voor Navigatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Wijziging privacy statement

Het Nederlands Instituut voor Navigatie kan zijn privacy statement wijzigen. De laatste versie is te vinden op de website onder de rubriek Contact. De laatste wijziging werd aangebracht op 18 september 2020.